Agenda algemene ledenvergadering 26 februari

Op maandag 26 februari wordt om 20.00 uur in ons clubhuis op Sportpark De Knip een algemene ledenvergadering georganiseerd. Alle leden zijn van harte welkom! De agenda voor die avond ziet er als volgt uit:

Agenda ALV

1. Opening en mededelingen 2. Notulen algemene ledenvergadering 27-11-2017 3. Jaarverslagen
 • Secretaris
 • Penningmeester
 • Kascontrole commissie
 • Tochten commissie
4. Redactie commissie 5. Bestuursverkiezing
 • Aftredend en niet herkiesbaar zijn Jos Krijnen ( is al afgetreden ), Wino van Dongen en Niels Konings.
 • Aftredend maar wel herkiesbaar zijn Annie Langeweg en Jan Broeders.
 • Er heeft zich 1 kandidaat gemeld om de opengevallen plaats van penningmeester op te vullen. Piet de Lint heeft zich hiervoor kandidaat gesteld.
6. Diversen Commissies
 • Toertochtencommissie
 • Commissie Ster van Moerdijk/Biesboschtocht
 • TWC-weekend commissie
 • Ladies weekend commissie
 • Lief en Leed commissie
 • Feestcommissie
 • PR commissie
 • Sponsorcommissie
 • Kleding commissie
 • Logo commissie
7. Pauze 8. Goedkeuring Beleidsplan TWC Zevenbergen 9. Seizoen 2018 10. Toervaria 11. Rondvraag 12. Sluiting Willen de leden de notulen van de najaarsleden vergadering van 27 november 2017 meebrengen. Het bestuur rekent ook op uw aanwezigheid ! Met sportieve groet,   Namens het bestuur, Angelique van Ginneken, Secretaris TWC Zevenbergen