Taakomschrijving commissies

Taakomschrijving Sponsorcommissie

Doelstelling: Het werven van sponsoren binnen de regio die bereid zijn om onder bepaalde voorwaarden aan de vereniging een geldelijke bijdrage te leveren. Verantwoordelijkheden Voert tijdig besprekingen met huidige sponsoren over contractverlenging/vernieuwing van lopende contracten en zoekt tijdig naar potentiële nieuwe sponsoren t.b.v. kledingpakket, internetsponsoring en advertenties; Draagt zorg voor aantrekkelijke sponsorpakketten; Stelt sponsorcontracten op en is verantwoordelijk voor het beheer van de contracten zoals het uitvoeren en coördineren van de verplichtingen uit het contract (o.a. naar de kleding/logo commissie, PR commissie o.a. (formaat) logo’s, kleuren etc.; Het regulier onderhouden van contacten met de sponsoren en het organiseren van activiteiten voor huidige en eventuele nieuwe sponsoren (o.a. uitnodigingen feestavonden e.d., wielercafé etc.); Het up to date houden van het sponsorplan; Stelt het budget voor het kledingpakket vast; Voert overleg en heeft nauwe contacten met de penningmeester , kleding/logo-, en PR-commissie. Geeft i.o.m. het bestuur goedkeuring voor het ontwerp van het kledingpakket en/of offerte welke door de kleding/logo commissie is aangereikt. De Sponsorcommissie: Bestaat uit maximaal 5 leden, waaruit een voorzitter wordt gekozen; Komen minimaal 2x per jaar bij elkaar om het sponsorplan te bespreken; Van de commissieleden wordt verwacht: Dat zij ruime ervaring hebben met het werven van sponsoren; Ruime ervaring hebben met het opstellen van sponsorcontracten; Ervaring hebben met relatiebeheer; en dat actief weten te onderhouden; In staat zijn nieuwe wervingsbronnen aan te boren (ook m.b.t. internetsponsoring); Over goede contactuele vaardigheden beschikken en communicatief vaardig zijn; De benodigde tijd beschikbaar hebben om de omschreven taak uit te oefenen.

Taakomschrijving (gecombineerde) kleding/logocommissie

Doelstellingen Kledingcommissie: Het (laten) ontwerpen van nieuwe clubkleding wanneer sponsorcontracten vernieuwd worden Logocommissie(clublogo): Het ontwerpen van een logo dat in overeenstemming is met de kernwaarden van de vereniging. Verantwoordelijkheden De op aangeven van de sponsorcommissie,  eisen en voorwaarden van de sponsor vertalen naar het nieuw aan te schaffen wielerkleding pakket; Het zorgdragen dat het totale kledingpakket een representatieve uitstraling heeft voor de sponsoren en passend is bij de kernwaarden van de vereniging; Dat m.b.t. de keuze van het soort en type kledingpakket dit zo veel mogelijk aansluit bij de wensen van de leden; Dat het logo van de vereniging zichtbaar en herkenbaar wordt uitgedragen middels het kledingpakket; Het opvragen van offertes bij diverse producenten van wielerkleding dat passend is binnen het beschikbare budget; De kleding/logocommissie Bestaat uit maximaal 7 leden, waaruit een voorzitter wordt gekozen; Legt verantwoording af aan de sponsorcommissie m.b.t. ontwerpen en adviseert de sponsorcommissie (incl.bestuur) m.b.t. uitgebrachte offertes van kledingproducenten; Komen minimaal 1x per jaar bijeen om te evalueren. Van de commissieleden wordt verwacht: Dat deze een actieve inbreng in de commissie hebben; Deze in staat zijn om een kledingpakket/clublogo te kunnen ontwikkelen dat representatief is voor de sponsor en clubkleding De wensen van de leden van de vereniging weet te inventariseren om zoveel mogelijk draagvlak te krijgen.